Opiekun w domu pomocy społecznej

Nauka trwa 2 lata.

Opiekun w domu pomocy społecznej pełni funkcję osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, oderwanych przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi. Opiekun współpracuje z zespołem terapeutycznym, tworząc i realizując indywidualne programy oddziaływań skierowanych na osobę korzystającą z pomocy instytucjonalnej.

Do zadań opiekuna osoby niepełnosprawnej należą:

  • rozpoznawanie i ocenianie stanu funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby podopiecznej;
  • opracowywanie indywidualnego planu procesu pomocy i opieki dla osoby podopiecznej przebywającej w instytucji opiekuńczo-leczniczej, uwzględniającego poziom możliwości psychofizycznych osoby podopiecznej oraz zasoby instytucji;
  • sprawowanie opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną, niepełnosprawną lub przewlekle chorą oraz udzielanie jej wsparcia emocjonalnego;
  • utrzymywanie sprawności i aktywizowanie podopiecznych we współpracy z zespołem terapeutycznym;
  • wspieranie oraz motywowanie osoby podopiecznej do podejmowania aktywnych form spędzania czasu wolnego umożliwiających samorealizację, rozwijających zainteresowania i usprawniających psychofizycznie oraz społecznie.

Absolwent kierunku opiekun w domu pomocy społecznej może podjąć pracę przede wszystkim w domach pomocy społecznej, ale także w szkołach, domach małego dziecka, hospicjach, warsztatach terapii zajęciowej i wielu innych.

ZOBACZ TAKŻE: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekunka dziecięca, opiekun medyczny