Opiekunka dziecięca

Nauka trwa 2 lata.

Opiekunka dziecięca to osoba, która zajmuje się dziećmi, przede wszystkim ich wychowaniem oraz pielęgnacją, a także czuwa nad prawidłowym rozwojem podopiecznych.

Opiekunka dziecięca uprawniona jest do wykonywania następujących zadań:

 • wyjaśniania pojęć z zakresu rozwoju psychomotorycznego dziecka;
 • diagnozowania i oceniania poziomu rozwoju psychomotorycznego dziecka;
 • stwarzania warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka;
 • doskonalenia sprawności motorycznej i manualnej dziecka;
 • planowania i organizowania zabaw w poszczególnych okresach rozwojowych dziecka;
 • uczenia dzieci posługiwania się przedmiotami codziennego użytku i zabawkami;
 • planowania oddziaływań wychowawczych, z uwzględnieniem sfery emocjonalnej i społecznej dziecka;
 • wykorzystywania utworów literackich w pracy z dzieckiem;
 • stwarzania warunków zapobiegających powstawaniu choroby sierocej u dzieci;
 • wykonywania pomocy do zabaw;
 • wykorzystywania muzyki w pracy z dziećmi;
 • kształtowania u dzieci pozytywnych przyzwyczajeń i nawyków;
 • nawiązywania i podtrzymywania emocjonalnego kontaktu z dziećmi;
 • organizowania pracy wychowawczej z dziećmi w poszczególnych grupach rozwojowych;
 • stymulowania aktywności poznawczej dzieci, kształtowania osobowości i pozytywnych stanów emocjonalnych u dzieci;
 • modyfikowania metod wychowawczych w pracy z dziećmi z zaburzeniami w rozwoju i z problemami wychowawczymi;
 • wykonywania czynności pielęgnacyjnych zaspokajających potrzeby biologiczne dziecka;
 • prowadzenia zajęć wychowawczych zaspokajających potrzeby psychospołeczne dziecka;
 • rozróżniania czynników chorobotwórczych, klasyfikowania i charakteryzowania chorób dziecięcych;
 • współpracy z zespołem terapeutycznym przy pielęgnacji chorego dziecka;
 • dbania o bezpieczeństwo dzieci;
 • rozpoznawania symptomów zespołu dziecka krzywdzonego;
 • udzielania pierwszej pomocy;
 • podejmowania działań profilaktycznych;

Jako opiekunka dziecięca znajdziesz zatrudnienie w przedszkolach, żłobkach, domach małego dziecka, sanatoriach oraz innych państwowych i prywatnych instytucjach zajmujących się opieką dziecięcą.  Ponadto możesz rozwinąć własną działalność, jako profesjonalna opiekunka dziecięca w domowym środowisku dziecka.

ZOBACZ TAKŻE: opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, asystent osoby niepełnosprawnej