Technik farmaceutyczny

Nauka na kierunku technik farmaceutyczny trwa 2,5 roku.

Rolą technika farmaceutycznego jest informowanie pacjenta o działaniu leku i jego przechowywaniu oraz możliwych skutkach niepożądanych. Nieodzownym elementem pracy technika farmaceutycznego jest sporządzenie produktów leczniczych.

 Zadania zawodowe, do których uprawniony jest technik farmaceutyczny:

 • posługiwanie się obowiązującą Farmakopeą, Urzędowym Wykazem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce;
 • posługiwanie się nazewnictwem łacińskim, międzynarodowym i polskim, niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
 • posługiwanie się komputerowymi programami ewidencjonowania oraz wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów produktów leczniczych i wyrobów medycznych z wykorzystaniem komputera;
 • rozróżnianie podstawowych grup leków w układzie farmakologicznym i postaci, w jakich są wytwarzane;
 • charakteryzowanie zakresów działania farmakologicznego oraz wybranych interakcji leków;
 • charakteryzowanie drogi podania, postaci leków i dawki leku;
 • informowanie pacjenta o sposobie użycia leku i jego przechowywaniu;
 • przechowywanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych w zależności od ich formy, składu, właściwości, zgodnie z zaleceniami wytwórcy;
 • ocenianie prawidłowości recepty i analizowanie właściwości fizykochemicznych składników recepty;
 • wykonywanie leków recepturowych;
 • dobieranie opakowania leku recepturowego do odpowiedniej substancji czynnej oraz postaci;
 • rozróżnianie surowców roślinnych;
 • dobieranie procesów i metod sporządzania produktu leczniczego roślinnego w zależności od zawartości substancji czynnych;
 • przechowywanie próbek archiwalnych;
 • przeprowadzanie analiz jakościowych i ilościowych leków wybranymi metodami klasycznymi i instrumentalnymi;
 • użytkowanie sprzętu, aparatur i urządzeń stosowanych w laboratorium chemicznym oraz laboratorium kontroli jakości leków w zakresie swoich zadań zawodowych;

Technik farmaceutyczny może podjąć prace w aptekach, hurtowniach oraz innych zakładach farmaceutycznych. Absolwenci tego kierunku są także chętnie przyjmowani do pracy jako przedstawiciele handlowi firm farmaceutycznych.

ZOBACZ TAKŻE: asystentka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny