Technik farmaceutyczny

Nauka na kierunku technik farmaceutyczny trwa 2 lata.

Rolą technika farmaceutycznego jest informowanie pacjenta o działaniu leku i jego przechowywaniu oraz możliwych skutkach niepożądanych. Nieodzownym elementem pracy technika farmaceutycznego jest sporządzenie produktów leczniczych.

 Zadania zawodowe, do których uprawniony jest technik farmaceutyczny:

  • posługiwanie się obowiązującą Farmakopeą, Urzędowym Wykazem Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce;
  • posługiwanie się nazewnictwem łacińskim, międzynarodowym i polskim, niezbędnym do wykonywania zadań zawodowych;
  • posługiwanie się komputerowymi programami ewidencjonowania oraz wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
  • prowadzenie ewidencji przychodów i rozchodów produktów leczniczych i wyrobów medycznych z wykorzystaniem komputera;
  • rozróżnianie podstawowych grup leków w układzie farmakologicznym i postaci, w jakich są wytwarzane;
  • charakteryzowanie zakresów działania farmakologicznego oraz wybranych interakcji leków;
  • charakteryzowanie drogi podania, postaci leków i dawki leku;
  • informowanie pacjenta o sposobie użycia leku i jego przechowywaniu;
  • przechowywanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych w zależności od ich formy, składu, właściwości, zgodnie z zaleceniami wytwórcy;
  • ocenianie prawidłowości recepty i analizowanie właściwości fizykochemicznych składników recepty;
  • wykonywanie leków recepturowych;
  • dobieranie opakowania leku recepturowego do odpowiedniej substancji czynnej oraz postaci;
  • rozróżnianie surowców roślinnych;
  • dobieranie procesów i metod sporządzania produktu leczniczego roślinnego w zależności od zawartości substancji czynnych;
  • przechowywanie próbek archiwalnych;
  • przeprowadzanie analiz jakościowych i ilościowych leków wybranymi metodami klasycznymi i instrumentalnymi;
  • użytkowanie sprzętu, aparatur i urządzeń stosowanych w laboratorium chemicznym oraz laboratorium kontroli jakości leków w zakresie swoich zadań zawodowych;

Technik farmaceutyczny może podjąć prace w aptekach, hurtowniach oraz innych zakładach farmaceutycznych. Absolwenci tego kierunku są także chętnie przyjmowani do pracy jako przedstawiciele handlowi firm farmaceutycznych.

ZOBACZ TAKŻE: asystentka stomatologiczna, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny